دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
واحد آموزش بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
 
معرفي واحد:                                                  
 

نام و نام  خانوادگي:


محبوبه ساقيني


سمت :

كارشناس مسئول واحد آموزش

 

تحصيلات:

كارشناسي علوم تربيتي

 

شماره هاي تماس :

31626011

ايميل :

amozesh.razi@bums.ac.ir

 

  
 

  شرح وظايف :                                                       


ارتقاء كيفيت آموزش:

برنامه ريزي جهت ارتقاي كيفيت آموزش

به كارگيري تكنولوژي هاي آموزشي و تهيه ي وسايل كمك آموزشي

پايش مستمر عوامل موثر در كيفيت آموزش

پيشنهاد طرحهاي مربوط به بهينه كردن تكنولوژي و امكانات آموزشي و پژوهشي به رياست بيمارستان

مكتوب كردن و ارائه برنامه كمي و كيفي ارتقاي فعاليت هاي آموزش

تنظيم گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ساليانه و انعكاس به مراجع ذيربط

 

نظارت بر آموزش: 

نظارت بر حضور و فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي در بخش هاي آموزشي بيمارستان به منظور ارتقاء و بهبود كيفي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي­

نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در گروه هاي آموزشي

معرفي آموزش گيرندگان به بخش هاي آموزشي بيمارستان ، نظارت بر چگونگي كيفيت و كميت آموزش و اعلام پايان دوره به دانشكده ذيربط

توزيع لاگ بوك هاي آموزشي دستياران، كارورزان، كارآموزان در ابتداي هر دوره ي آموزشي و جمع آوري و ارائه ي آن به اساتيد و بايگاني آن

فرآيند رسيدگي به نواقص پرونده ها از طريق چك ليست تهيه شده

نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشكي فراگيران در مركز

نظارت بر حسن اجرا و ارزشيابي كليه فعاليت هاي آموزشي گروه هاي باليني بر اساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مديرگروه و دانشكده مربوطه شامل:

كارآموزي و كارورزيها

راند بخش

گزارش صبحگاهي

تشكيل كلاس در بخش جهت دانشجويان و كارورزان و دستياران

ارزشيابي دانشجويان و كارورزان از نظر علمي و عملي و رفتاري

حضور و نظارت در جلسات امتحاني

 

تجهيز واحد آموزش:

تامين فضاهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي آموزش گيرندگان و اعضاء هيأت علمي از طريق مجاري ذيربط

تجهيز پاويون هاي دستياران و دانشجويان پزشكي و نظارت بر امكانات رفاهي

تجهيز واحد سمعي بصري و فضاهاي آموزشي

 
1414
1397/10/30
Powered by DorsaPortal