۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
تاریخ به روزرسانی: 1397/01/20
 گالري تصاوير
  آرشيو اخبار
  پوستر
 نظرسنجي
  پمفلت
  چارت تشكيلاتي
  شرح وظايف 
  كتابخانه الكترونيك
 تجهيزات پزشكي بيمارستان رازي

  
 

نام و نام  خانوادگي:

مهديه صبوري


سمت :

كارشناس تجهيزات پزشكي

تحصيلات:

كارشناسي ارشد 

شماره هاي تماس :

056-31626016

ايميل

M_sabouri@bums.ac.ir

 

معرفي واحد:                                                  

مجموعه اي است كه در سيستم بيمارستاني وظيفه مديريت كليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخص كارايي ، اثر بخشي و رضايت مندي بيماران به عهده دارد .

در سال هاي اخير با شروع استفاده از تجهيزات پزشكي پيشرفته در انجام فرآيندهاي درماني شامل پيشگيري ، تشخيص و درمان و نيز پيشرفت روزافزون تكنولوژي تجهيزات پزشكي در سراسر دنيا و نقش انكارناپذير كمي و كيفي آنها در پروسيجرهاي درماني ،  نياز به مديريت مؤثر تجهيزات پزشكي در مراكز درماني توسط گروه هاي متخصص بسيار محسوس بوده است. لذا واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان از همان ابتداي تجهيز و راه اندازي و قبل از افتتاح حضور فعالي داشته است.

 
اهداف واحد:                                                   

1 ـ آموزش :
توانايي استفاده صحيح و بجا ، بهره گيري موثر از تمامي قابليت هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعايت اصول نگهداري روزمره جهت افزايش عمر مفيد تجهيزات و تهيه گزارشهاي مربوطه ، منوط به آموزش كامل و صحيح كاربران و نيز پاسخگويي مداوم به شبهات و سئوالات آنان مي باشد . نيز اين آموزشها موجب كاهش افت عملكرد واحدهاي مركز درماني هنگام تعويض پرسنل با نظرات جديد مي گردد
2 ـ تامين ايمني بيماران و پرسنل :
دستگاهها و لوازم پزشكي جهت تشخيص و درمان در ارتباط مستقيم با بيماران و پرسنل بوده و مي بايست اقدامات تاميني جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنين هنگام بروز خرابيها نظير تشعشعات ، جريانهاي نشتي ، ضربات ، آتش سوزي و … برابر روشهاي استاندارد و توصيه شده بعمل آيد


3 ـ مديريت چرخه نصب و تعمير :
نظارت بر تحويل و نصب و راه اندازي صحيح تجهيزات و لوازم ، قراردادهاي خدمات پس از فروش ، اولويت بندي و پيگيري تعميرات ، فاكتورهاي هزينه تعميرات ، مراحل و كيفيت و چگونگي تعمير كه عمدتا“ از سوي شركتها صورت مي پذيرد به منظور كاهش زمان از كارافتادگي دستگاه ، كاهش هزينه تعميرات و عدم نياز به تعميرات مكرر مي بايست صورت پذيرد .
لازم به ذكر است با توجه به تنوع و پيچيدگي دستگاهها و لوازم پزشكي كه در حوزه هاي مختلف بكار گرفته مي شود واز آنجا كه امر تعمير علاوه بر تخصص نيازمند آموزش و داشتن ابزار لازم و قطعات يدكي مربوطه مي باشد و نيز بعضابهانه جويي شركتها جهت رفع مسئوليت تعميرات و يا بزرگنمايي مشكلات ودر نتيجه افزايش هزينه هاي تعميراتي ، اقدام مستقيم از سوي كاركنان واحد مهندسي پزشكي جهت تعمير جز در موارد خاص و جزيي و دستگاههاي ساده توصيه نمي گردد
 
ـ نظارت بر انبار تجهيزات و انبار اسقاط :
همان اندازه كه تجهيزات و لوازم پزشكي در تشخيص و درمان اهميت و حساسيت دارد، رعايت شرايط نگهداري و انبار تجهيزات ولوازم پزشكي و قطعات آنها نيز از اهميت و حساسيت برخوردار است . از طرفي اهميت برنامه ريزي جهت تامين بموقع قطعات و لوازم پزشكي موردمصرف در بيمارستان نيازي به توضيح ندارد . بعلاوه نظارت بر نحوه اعلام اسقاطي تجهيزات پزشكي ، بكارگيري قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطي جهت راه اندازي ساير دستگاهها و نيز در صورت امكان تعمير و راه اندازي دستگاههايي كه به غلط اسقاط اعلام گرديده اند ، در كاهش هزينه هاي مركز درماني مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد .


5ـ مديريت نگهداري و عملكرد دستگاه :
نگهداري پيشگيرانه ( Preventive Maintenance ) يا به اختصار PM به مجموعه عمليات و بازرسي هايي گفته مي شود كه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني و افزايش عمر مفيد دستگاه به صورت دوره اي صورت مي پذيرد . در اين راستا برنامه ريزي و تهيه روالهاي لازم و فرمهاي مربوط به هر دستگاه با توجه به توصيه ها و نكات اعلام شده از سوي توليد كننده براي بازديدهاي دوره اي PM انجام مي گيرد . از طرفي بررسي صحت عملكرد و دقت پارامترهاي خروجي تجهيزات در تشخيص و عمليات درماني كادر پزشكي نقش تعيين كننده اي دارد . براي اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات و كاليبره نمودن آنها ، مي بايست آزمونهايي به شكل دوره اي و با استفاده از ابزارهاي ويژه كاليبراسيون بر روي دستگاه انجام پذيرفته و خطاهاي موجود تصحيح گردد
.
6ـ كارشناسي مشاور خريد تجهيزات و وسايل پزشكي :
نياز به دقت و امعان نظر در خصوص پارامترهاي ذيل جهت خريد تجهيزات و وسايل پزشكي براي مركز درماني ، واحد مهندسي پزشكي را بعنوان يك عضو موثر در كميته خريد مطرح مي نمايد :
ـ شناسايي پارامترها و عملكردهاي مورد نياز مركز درماني بر اساس ميزان و نوع مراجعين و انتظارات كادر پزشكي وبر اين اساس شناسايي دستگاههايي كه واجد اين پارامترها و عملكردها مي باشند .
ـ مسايل لازم براي سرويس و نگهداري ، وضعيت سرويس داخل كشور و تامين قطعات يدكيـ كسب اطلاعات فني لازم در خصوص عملكرد دستگاه در ساير مراكز درماني داخلي و خارجيـ آناليز صحت و سقم ادعاهاي مطروحه از سوي فروشنده دستگاهـ تعيين اطلاعات لازم و تعهدات فني كه از سوي فروشنده مي بايست با توجه به نوع دستگاه در اختيار قرار گيرد .
 
7ـ كارشناسي اقتصادي تجهيزات پزشكي :
بيمارستان از يك طرف به عنوان مركزي كه هزينه ها و درآمدهايي داشته و مي بايست برنامه ريزي جهت ايجاد تعادل و كسب سود بيشتر در آن صورت پذيرد و از طرفي بلحاظ ارتباطي كه با جان و سلامتي انسانها داشته و يكي از مهمترين و بدوي ترين نيازهاي بشري را تامين مي نمايد ، از منظر اقتصادي بعنوان يك بنگاه اقتصادي خاص كه طراحي فرآيندها و تصميم گيريها در آن تابع شرايط و محدوديتهايي است مد نظر بوده ودر اين راستا واحد مهندسي پزشكي وظيفه دارد با همكاري واحدهاي امور مالي ، انبار ، حسابداري ، شاخصه هاي تخصصي را در حوزه تجهيزات و وسايل پزشكي كارشناسي و جهت تصميم گيري به مبادي ذيربط ارائه نمايد .
 
8ـ نظارت بر اجراي استانداردهاي فضاهاي درماني در خصوص تجهيزات پزشكي :
تشخيص و اجراي بهينه استانداردهاي فضاهاي درماني با توجه به فرآيندهاي درماني در بيمارستان نظير محل قرارگرفتن تجهيزات و وسايل ، نحوه ارتباط بخشها و حوزه هاي مختلف به يكديگر و نحوه دسترسي به تجهيزاتي كه استفاده از آنها ميان چند بخش مشترك است و … از اموري است كه مي تواند يك مركز درماني را در انجام بهينه وظايف خود بويژه در زمانهاي حياتي ( Golden Time ) ياري رساند .
همچنين در بعضي قسمتهاي در نظر نگرفتن شرايط فيزيكي و امكانات لازم هم مي تواند باعث آسيب رساندن به دستگاه شود و هم اينكه ممكن است عوارض جبران ناپذيري براي پرسنل و بيماران بخش مربوطه و يا بخشهاي مجاور داشته باشد
.
9ـ مستند سازي و نگهداري اطلاعات :
مستند سازي و نگهداري اطلاعات مربوط به انجام بندهاي قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندي آنها براي دسترسي سريع و بموقع به اين اطلاعات نظير شناسنامه هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، سوابق تعميراتي ، عملكردي ، PM و كاليبراسيون هر كدام ، سوابق آموزشي پرسنل ، كاتالوگها ، دستورالعمها ، فيلمها ، اسلايدها و كتب مرجع مربوط به تجهيزات ، اقدامات تاميني و ساير موارد مربوط به فعاليتهاي واحد بلحاظ مراجعات بعدي جهت تصميم گيريهاي آتي و تهيه گزارشهاي مدون خواسته شده ، اهميت زيادي داشته و مي بايست به بهترين وجه صورت پذيرد . توصيه مي گردد در اين خصوص استاندارد خاصي از سوي وزارت متبوع تهيه و جهت يكسان سازي به سراسر كشور ابلاغ گ.

10-   ارتباط با اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي متبوع

   

 

 
تعداد بازدید: 1391
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 

خراسان جنوبي-بيرجند-خيابان غفاري-بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي

  Email:razihospital @ bums.ac.ir     كدپستي :  9717844471    056 -  دورنگار:32381128 تلفن:31626000-056  

ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal