واحد بهبود كيفيت


   معرفي واحد بهبود كيفيت                             
 

نام و نام خانوادگي:

حميده خزاعي


سمت :

مسئول واحد بهبود كيفيت

 

تحصيلات:

كارشناس پرستاري

 

شماره هاي تماس :

056-31626088

ايميل


khazaeih1@gmail.com
 
 

تاريخچه اعتبار بخشي(accreditation):                                      

كالج جراحان امريكا توسط فرانكلين مارتين و كودمن در سال 1913 راه اندازي و در سال 1917 براي اولين بار حداقل استانداردهايي را براي بيمارستانها تنظيم نمود.

در سال 1951 كالج پزشكان امريكا ،انجمن بيمارستانهاي امريكا ،انجمن پزشكي امريكا و انجمن پزشكي كانادا به كالج جراحان امريكا ملحق شدند و كميته مشترك ارزيابي بيمارستانها JCAH تشكيل شد.

از سال 1987 به بعد اين سازمان بعنوان كميته مشترك اعتبار بخشي سازمانهاي مراقبت بهداشتي تغيير نام يافت  كه در كشور امريكا بدين شكل:

 Joint commission on the accreditation of healthcare organizations(JCAHO)

ودر ساير كشورها غير از امريكا به شرح زير نامگذاري شده است:

 The canadian council on health services accreditation (CCHSA)

The trent accreditation scheme(TAS)

The australian council on healthcare standard (ACHS)

در كشورهاي حوزه خليج فارس نيز سالهاست كه در كشورهاي مصر،عمان،

لبنان،امارات،كويت و عربستان مستقر شده و از سال 1390 نيز اين مدل بعنوان جايگزين نظام ارزشيابي قديمي ايران انتخاب شد.

از ابتداي سال 1396 بدنبال افتتاح بيمارستان و برنامه ارزيابي بيمارستان به منظورايجاد ساختاري منسجم با هدف تدوين وشناسايي نقاط قابل بهبود درساختار و فرايندهاي جاري بيمارستاني و نيزعملياتي ساختن فعاليت مرتبط با حيطه استاندارد سازي خدمات و بهبود كيفيت ،دفتر بهبود كيفيت به ساختار سازماني بيمارستان افزوده و با پيشنهاد مديريت محترم پرستاري و موافقت رييس بيمارستان ، اعضاي ان از بين كارشناسان بيمارستان انتخاب وهم اكنون  در ساختمان اداري-جنب دفتر پرستاري مشغول به فعاليت مي باشند.

با توجه به الزامات قانوني (نقشه تحول سلامت برنامه بيست ساله ايران وبرنامه استراتزيك وزارتخانه ) واز طرفي تاكيد رياست وقت بيمارستان استقرار نظام بهبود كيفيت مستمر به منظور دستيابي به استانداردهاي اعتبار بخشي در راس برنامه بهبود كيفيت بيمارستان قرار گرفته و مسئوليت برنامه ريزي و اجراي برنامه برعهده واحد بهبود كيفيت بيمارستان قرار گرفته است.

 

اعضاي واحد بهبود كيفيت:                                 

 جناب اقاي دكتر موسوي-شماره تماس داخلي 6030

جناب اقاي دكتر جوانمرد-شماره تماس داخلي 6060

جناب آقاي نصرآبادي - شماره تماس داخلي 6040

سركار خانم دكتر ازدكي- شماره تماس داخلي 6208

جناب اقاي ارباب پور- شماره تماس داخلي 6038

سركار خانم مالك پور- شماره تماس داخلي 6037

حميده خزاعي- شماره تماس داخلي 6088

بيانيه واحد بهبود كيفيت:

با توجه به اينكه ارتقاء و بهبود كيفيت، كاهش مخاطرات براي بيماران و كاركنان را به

همراه دارد واحد بهبود كيفيت اهداف زير را دنبال مي كند.

  اهداف واحد بهبود كيفيت                             

-افزايش كارايي و بهره وري سيستم

-افزايش رضايتمندي بيماران و همراهان،كاركنان

-ارتقاء شاخص هاي عملكردي بيمارستان

-ارائه راه حل هاي مناسب جهت حل مشكلات.

-ارزيابي سيستماتيك فعاليتهاي بيمارستان

-كمك به تصميم گيريها و برنامه ريزي از طريق سيستم مديريت كيفيت

-طراحي مدل ها و فرايندهاي مديريتي

-نيازسنجي و برنامه ريزي مناسب در زمينه هاي توسعه اي شامل بهبود كيفيت خدمات ،ارائه خدمات جديد ،كاهش هزينه ها، ارتقاء و توسعه سازمان ،افزايش بهره وري و بهبود فرايندها

-تدوين شاخص هاي كاربردي در زمينه مسائل مرتبط با بيمارستان از طريق مطالعه تجربيات مشابه ،استانداردها و شاخص هاي مرتبط و تطابق آن با سيستم موجود

-بررسي شاخص هاي عملكردي كيفي و اطمينان از ارائه خدمات با كيفيت مناسب به بيمار

 

آيين نامه ي كميته پايش و سنجش كيفيت                          

هدف از كميته پايش و سنجش كيفيت ، ارتقا كيفيت خدمات ارائه شده به مراجعين و نيز ارتقا كيفي عملكرد كاركنان با مشاركت فعال مراجعين و پرسنل مي باشد تا بدين ترتيب موجبات رضايت كاركنان و مشتريان فراهم گردد.

رئيس كميته: رئيس بيمارستان

دبير كميته : مسئول بهبود كيفيت

اعضاي ثابت كميته:

        رئيس بيمارستان

        مدير بيمارستان

        مدير خدمات پرستاري

        مسئول واحد بهبود كيفيت

        كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

        معاون درمان

        معاون آموزشي يا سوپروايزر آموزشي

        رابط اعتباربخشي بيمارستان

        تعدادي از روساي بخش هاي اصلي بيمارستان با نظر رييس بيمارستان

 

شرح وظايف واحد بهبود كيفيت :                           

1-پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي

2- نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي بهبود كيفيت

3-شناسايي مشكلات و معضلات اصلي در عملكرد بيمارستان و راهيابي جهت حل آنها

4-تدوين و اندازه گيري شاخص هاي بهبود كيفيت و الزامي از سوي وزارت بهداشت ودرمان(شاخص هاي اورژانس،مرگ مغزي در بخش هاي مراقبت ويژه(آي سي يو)،سكته قلبي در بخش هاي مراقبت ويژه(سي سي يو)

5- بازنگري و پايش تمام فرايندهاي باليني،پشتيباني و مديريتي

6-تلاش مستمر در جهت افزايش كيفيت و بهبود عملكرد بيمارستان و رضايت گيرندگان خدمات

7-پايش و ارزيابي برنامه هاي عملياتي،بهبود كيفي،مصوبات كميته هاي مركز بنا به مقتضيات اين واحد3ماهه ، 6ماهه و يكساله

8-پيگيري روند ارتقاء كيفيت خدمات بيمارستاني و ارزشيابي منظم و مستمر دروني بيمارستان

9-تهيه چك ليست جهت كنترل و نظارت بر بخش ها و واحدها

10-نظارت بر بروز بودن مستندات مركز

11-ارائه اولويت هاي ايمني و شاخص هاي ايمني بيمار در بيمارستان با همكاري رابطين ايمني بخش ها و واحدهاي مختلف

12-ارائه اولويت ها و شاخص هاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان با مشاركت نمايندگان بخش و واحد هاي مختلف

13-تدوين برنامه بهبود كيفيت جامع و يكپارچه مركز

14-بازنگري و تحليل داده هاي جمع آوري شده شاخص هاي ايمني با مشاركت صاحبان فرآيند

15-ارائه گزارش اطلاعات، نتايج تحليل ها و مداخلاتمرتبطبه مديران و ارايه بازخورد به كاركنان

16-نياز سنجي آموزشي مبتني بر ارتقا ايمني و بهبود كيفيت براي كل بيمارستان

17-آموزش مباحث مربوط به شناسايي و پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار به تمامي كاركنان و بيمارستان شامل آموزش هاي مفهومي -كاربردي در زمينه افزايش ايمني

18-نظارت مستمر بر اجراي مصوبات ساير كميته هاي بيمارستاني از طريق بررسي صورتجلسات تمامي كميته هاي بيمارستاني

19-پايش تشكيل كميته ها و مستندات اجرا و گزارش نتايج به تيم مديريت اجرايي و كميته هاي مربوطه

20-بررسي و تحليل نتايج شاخص هاي عملكردي باليني ،پشتيباني ،مديريتي

21-پردازش اطلاعات حاصل ازكميته هاي بيمارستاني،نتايج شاخصهاي سه گانه(فرايندي،پيامدي و برنامه اي) و رضايتمندي ذينفعان

22-آموزش،اجرا و رعايت كليه دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمان هاي بالادستي مربوط به اين كميته (وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي)

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/19
تعداد بازدید:
139
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal