نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت بيمارستان رازينقشه سايت بيمارستان رازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي بيمارستان رازي</span>معرفي بيمارستان رازي
ارتباط باما
تاريخچه
رسالت
چشم انداز
ارزش ها
Collapse معرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيكمعرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيك
بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
بخش ICU بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
بخش اورژانس بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اتاق عمل جنرال
بخش ارولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
داروخانه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
آزمايشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
واحد سنگ شكن بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير آزمايشگاه بيمارستان رازي
راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
آنژيوگرافي بيمارستان تخصصي و فوف تخصصي رازي
بخش جراحي قلب و پست آنژيوگرافي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
بخش ICU جراحي قلب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اتاق عمل جراحي قلب بيمارستان تخصصي فوق تخصصي رازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه </span>درمانگاه
برنامه درمانگاه
اطلاعات درمانگاه
بخش داخلي مغز و اعصاب
بخش داخلي قلب
بخش خصوصي (VIP)
بخش SCU
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش(دانشجويان)</span>آموزش(دانشجويان)
معاونت آموزشي و پژوهشي
Collapse واحد آموزش بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيواحد آموزش بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اخبار واحد آموزش
كوريكولوم ها
آيين نامه هاي آموزشي
آيين نامه
گالري تصاوير واحد آموزش بيمارستان رازي
آيين نامه هاي اعتبارسنجي
ژورنال كلاب
جلسات PICO
گروه هاي آموزشي
Collapse گروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيگروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاويرگروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان رازي
معرفي نامه اساتيد گروه قلب
محتواي آموزشي دستياران
ژورنال كلاب هاي بخش قلب
گروه آموزشي ارولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
Collapse پايگاه توسعه تحقيقات بالينيپايگاه توسعه تحقيقات باليني
فرم هاي واحد پژوهش
affliation
قوانين و مقررات
آئين نامه
اطلاعات مجلات
اخبار واحد پژوهش
برنامه عملياتي
شوراي پژوهشي
معرفي واحد توسعه تحقيقات باليني
سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني
كارشناسان واحد توسعه تحقيقات باليني
Collapse محتواي كارگاه و كنفرانس هامحتواي كارگاه و كنفرانس ها
محتواي كنفرانس هاي ادواري
محتواي آموزشي كارگاه ها
محتواي آموزشي زورنال كلاب ها
ژورنال كلاب
پمفلت ها
محتواي كنفرانس ها
گروه آموزشي داخلي اعصاب بيمارستان رازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
دفتر پرستاري
رياست
مسئول امور مالي
معاونت
واحد هاي پشتيباني
كميته هاي بيمارستاني
واحد مديريت اطلاعات سلامت بيمارستان رازي
واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
واحد حراست بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
واحد بهبود كيفيت
روابط عمومي
واحد استريليزاسيون مركزي(CSSD)
Collapse واحد تغذيه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيواحد تغذيه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
پمفلت هاي واحد تغذيه
شرح وظائف
Collapse پرسشنامه هاي واحد تغذيهپرسشنامه هاي واحد تغذيه
پرسشنامه مشاوره تغذيه
نظرسنجي سطح كيفي و كمي غذا
پوستر هاي واحد تغذيه
Collapse واحد بهداشت حرفه ايواحد بهداشت حرفه اي
كتابچه
SDS
فرم هاي واحد بهداشت حرفه اي
فرم استرس شغلي
گزارش حادثه وشبه حادثه
فرم رضايت شغلي
واحد بهداشت محيط
مسئول امور اداري
آموزش سلامت
واحد توريسم درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارباب رجوع</span>ارباب رجوع
گالري تصاوير
انتقادات و پيشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالري تصاوير به تفكيك بخش ها</span>گالري تصاوير به تفكيك بخش ها
گالري تصاوير آزمايشگاه بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اتاق عمل بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير سنگ شكن
گالري تصاوير واحد استريل مركزي
گالري تصاوير راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اتاق عمل قلب باز بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير آنژيوگرافي بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير CCU1 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اورژانس بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير ورودي اصلي بيمارستان رازي
گالري تصاوير ورودي اصلي بيمارستان رازي
گالري تصاوير ICU بيمارستان تخصصي و فوق تخصي رازي
گالري تصاوير داروخانه بيمارستان رازي
دفترچه تلفن
Collapse پزشكانپزشكان
پزشكان بخش اورژانس
پزشكان بخش جراحي مغز و اعصاب
پزشكان بخش ارولوژي
پزشكان بخش ICU
پزشكان بخش اتاق عمل
پزشكان آزمايشگاه
پزشكان داروخانه
پزشكان بخش پست آنژيوگرافي و جراحي قلب
پزشكان اتاق عمل جراحي قلب بيمارستان تخصصي و فوق تخصص رازي
پزشكان بخش CCU1
پزشكان بخش CCU2
پزشكان بخش آنژيوگرافي
پزشكان بخش ICU جراحي قلب
نرخ تعرفه خدمات شايع بيمارستان
راهنماي ارباب رجوع
واحد بازرسي و پاسخگويي به شكايات
نقشه سايت
Collapse آموزش (كاركنان)آموزش (كاركنان)
چك ليست ارزيابي مهارت هاي اوليه باليني و غير باليني جديدالورودها
پمفلت هاي واخد آموزش كاركنان
مطالب آموزشي
اخبار واحدآموزش كاركنان
نظرسنجي
نظر سنجي سطح كيفي و كمي آموزش
نظر سنجي محيط كلاس
Collapse واحد آموزش (كاركنان)واحد آموزش (كاركنان)
اخبار واحدآموزش كاركنان
اطلاعيه هاي واحد آموزش كاركنان
پمفلت ها
مطالب آموزشي كاركنان
برنامه هاي آموزشي (كاركنان)
برنامه هاي آموزشي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي پزشكان </span>معرفي پزشكان
پزشكان بخش اورژانس
Collapse واحد آموزش سلامت بيمارستان رازيواحد آموزش سلامت بيمارستان رازي
برنامه هاي آموزشي (آموزش به بيمار)
محتواي آموزش به بيمار
اخبار اموزش سلامت
آموزش سلامت همگاني
Collapse پمفلت هاي آموزشيپمفلت هاي آموزشي
پمفلت اعصاب
پمفلت قلب
پمفلت اورولوژي
پمفلت داخلي
تست
منوي بالاي سايتكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal