نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت بيمارستان رازينقشه سايت بيمارستان رازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي بيمارستان رازي</span>معرفي بيمارستان رازي
ارتباط باما
تاريخچه
رسالت
چشم انداز
ارزش ها
Collapse معرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيكمعرفي بخش هاي درماني و پاراكلينيك
بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
بخش ICU جنرال بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی
بخش اورژانس بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اتاق عمل جنرال
بخش ارولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
داروخانه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
آزمايشگاه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
واحد سنگ شكن بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير آزمايشگاه بيمارستان رازي
راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
آنژيوگرافي بيمارستان تخصصي و فوف تخصصي رازي
بخش پست آنژیوگرافی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی
بخش ICU جراحي قلب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اتاق عمل جراحي قلب بيمارستان تخصصي فوق تخصصي رازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه </span>درمانگاه
برنامه درمانگاه
اطلاعات درمانگاه
شرح حال اولیه
شرح حال شغلی محیطی
ارزیابی عوامل خطر و تغذیه
ارزیابی وضعیت تغذیه و مصرف دخانیات
ارزیابی بیماریها
فرم کلینیک ارتقای سلامت
سابقه بیماری فردی
بخش داخلي مغز و اعصاب
بخش داخلي قلب
بخش خصوصي (VIP)
بخش SCU
بخش چشم
معرفی بخش ICU جراحی
بخش ENT
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش(دانشجويان)</span>آموزش(دانشجويان)
معاونت آموزشي و پژوهشي
Collapse واحد آموزش بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيواحد آموزش بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
اخبار واحد آموزش
كوريكولوم ها
آيين نامه هاي آموزشي
آيين نامه
گالري تصاوير واحد آموزش بيمارستان رازي
آيين نامه هاي اعتبارسنجي
ژورنال كلاب
جلسات PICO
گروه هاي آموزشي
Collapse گروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيگروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاويرگروه آموزشي قلب و عروق بيمارستان رازي
معرفي نامه اساتيد گروه قلب
محتواي آموزشي دستياران
ژورنال كلاب هاي بخش قلب
طرح دوره و درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح درس</span>طرح درس
طرح درس دكتر ازدكي
طرح درس دكتر معزي
طرح درس دكتر مشرقي
طرح درس دكتر كاظمي
طرح درس دكتر پرتوي
طرح درس دكتر حنفي
طرح درس دكتر قدوسي
دستیاران
Collapse بخش ارولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيبخش ارولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
طرح دوره و درس
Collapse پايگاه توسعه تحقيقات بالينيپايگاه توسعه تحقيقات باليني
affliation
اخبار واحد پژوهش
برنامه عملياتي
شوراي پژوهشي
معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی
سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني
واحد توسعه تحقیقات بالینی
مشاوران واحد توسعه و تحقيقات باليني
خلاصه مقالات قلب
Collapse مقالاتمقالات
Collapse مقالات منتشرشدهمقالات منتشرشده
1400
1399
1398
1397
1400مقالات
مقالات کنگره ها
Collapse پایان نامه ها و طرح های پژوهشیپایان نامه ها و طرح های پژوهشی
Collapse لیست پایان نامه هالیست پایان نامه ها
1400
1399
1398
Collapse لیست طرح های تحقیقاتیلیست طرح های تحقیقاتی
1400
1399و1398
Collapse همایش ها و کنگره هاهمایش ها و کنگره ها
گواهی ها
فعالیت های مرتبط با همه گیری کووید 19
Persian registry of cardiovascular disease
فالوآپ
Collapse معرفی واحدمعرفی واحد
اطلاعات کلی واحد وبیمارستان
اهداف وبرنامه راهبردی واحد
ساختار فیزیکی وامکانات واحد
تماس با ما
آیین نامه ها ومقررات واحد
اعضای شورای پژوهشی
اعضای هیئت علمی واحد
کارشناسان واحد
وجود راه های ارتباطی وپ پیشنهادات
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
آئین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
افیلیشن
تقدیر و تشکر
سایر آئین نامه ها
آیین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
Collapse خدمات پژوهشیخدمات پژوهشی
Collapse ایده های نوایده های نو
Collapse ژورنال کلاب هاژورنال کلاب ها
ژورنال کلاب های سال 1398
ژورنال کلاب های سال 1399
ژورنال کلاب های سال 1400
اولویت های پژوهشی
برنامه حضوری مشاوره
خدمات مشاوره ای و مشاوران واحد
دستورالعمل اجرایی فعالیت پژوهشی
رزرو مشاوره حضوری
فرآیند مشاوره پژوهشی
کارگاه ها و سمینارها
افیلیشن واحد
متن تقدیروتشکر ازواحد
فهرست بانک های اطلاعاتی و فرآیند دسترسی پژوهشگران
فهرست محتوای آموزشی عمومی واختصاصی در مورد طراحی، اجرا و انتشار پژوهش بالینی
خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت ها</span>فعالیت ها
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
جلسات شورای پژوهشی
دستاورد ها
مقالات
کارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانک های اطلاعاتی</span>بانک های اطلاعاتی
آنژیوگرافی
آنژیو پلاستی
چاقی ودرمان آن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کووید19</span>کووید19
اخبار
طرح های تحقیقاتی
مقالات
پایان نامه ها
پزشکی مبتنی برشواهد
Collapse محتواي كارگاه و كنفرانس هامحتواي كارگاه و كنفرانس ها
محتواي كنفرانس هاي ادواري
محتواي آموزشي كارگاه ها
محتواي آموزشي زورنال كلاب ها
ژورنال كلاب
پمفلت ها
محتواي كنفرانس ها
Collapse گروه آموزشي داخلي اعصاب بيمارستان رازيگروه آموزشي داخلي اعصاب بيمارستان رازي
طرح دوره و درس
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي عملكرد اساتيد</span>ارزيابي عملكرد اساتيد
ارزيابي عملكرد ماهيانه دكتر صائبي پور
Collapse دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكيدفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
كميته آموزش
صورتجلسات كميته آموزش
فرآيندها
طرح دوره و طرح درس
Collapse گایدلاین هاگایدلاین ها
دستورالعمل های اجرایی خدمات در پاندمی کووید19
راهنمای بالینی تشخیصی و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران
راهنمای برخورد با مسمومیت الکل
گایدلاین سرطان
گایدلاین های قلب و جراحی قلب
سایر گایدلاین ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی</span>آموزش مجازی
آموزش مجازی گروه قلب
Collapse گروه آموزشی چشم و ENTگروه آموزشی چشم و ENT
طرح دوره و درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آنکالی</span>آنکالی
آنکالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم ثبت تجارب فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
دفتر پرستاري
رياست
مسئول امور مالي
معاونت
واحد هاي پشتيباني
كميته هاي بيمارستاني
واحد مديريت اطلاعات سلامت بيمارستان رازي
واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
واحد حراست بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
واحد بهبود كيفيت
واحد استريليزاسيون مركزي(CSSD)
Collapse واحد تغذيه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازيواحد تغذيه بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
پمفلت هاي واحد تغذيه
شرح وظائف
Collapse پرسشنامه هاي واحد تغذيهپرسشنامه هاي واحد تغذيه
پرسشنامه مشاوره تغذيه
نظرسنجی سطح کمی و کیفی غذا
نظرسنجي سطح كيفي و كمي غذا
پوستر هاي واحد تغذيه
Collapse واحد بهداشت حرفه ايواحد بهداشت حرفه اي
كتابچه
SDS
فرم هاي واحد بهداشت حرفه اي
فرم استرس شغلي
پمفلت
پوستر
گزارش حادثه وشبه حادثه
فرم رضايت شغلي
فرم استرس شغلی در ایام بیماری های نوپدید
واحد بهداشت محيط
مسئول امور اداري
آموزش سلامت
واحد توريسم درماني
Collapse واحد مديريت اطلاعات سلامتواحد مديريت اطلاعات سلامت
گزارش خطاهاي صحت داده هاي سامانه اطلاعات
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارباب رجوع</span>ارباب رجوع
گالري تصاوير
انتقادات و پيشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالري تصاوير به تفكيك بخش ها</span>گالري تصاوير به تفكيك بخش ها
گالري تصاوير آزمايشگاه بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اتاق عمل بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير سنگ شكن
گالري تصاوير واحد استريل مركزي
گالري تصاوير راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اتاق عمل قلب باز بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير آنژيوگرافي بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي رازي
گالري تصاوير CCU1 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير اورژانس بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي
گالري تصاوير ورودي اصلي بيمارستان رازي
گالري تصاوير ورودي اصلي بيمارستان رازي
گالري تصاوير ICU بيمارستان تخصصي و فوق تخصي رازي
گالري تصاوير داروخانه بيمارستان رازي
دفترچه تلفن
Collapse پزشكانپزشكان
پزشكان بخش اورژانس
پزشكان بخش جراحي مغز و اعصاب
پزشكان بخش ارولوژي
پزشكان بخش ICU
پزشكان بخش اتاق عمل
پزشكان آزمايشگاه
پزشكان داروخانه
پزشكان بخش پست آنژيوگرافي و جراحي قلب
پزشكان اتاق عمل جراحي قلب بيمارستان تخصصي و فوق تخصص رازي
پزشكان بخش CCU1
پزشكان بخش CCU2
پزشكان بخش آنژيوگرافي
پزشكان بخش ICU جراحي قلب
نرخ تعرفه خدمات شايع بيمارستان
راهنماي ارباب رجوع
واحد بازرسي و پاسخگويي به شكايات
نقشه سايت
Collapse آموزش (كاركنان)آموزش (كاركنان)
چك ليست ارزيابي مهارت هاي اوليه باليني و غير باليني جديدالورودها
پمفلت هاي واخد آموزش كاركنان
مطالب آموزشي
اخبار واحدآموزش كاركنان
Collapse واحد آموزش (كاركنان)واحد آموزش (كاركنان)
اخبار واحدآموزش كاركنان
اطلاعيه هاي واحد آموزش كاركنان
پمفلت ها
مطالب آموزشي كاركنان
برنامه هاي آموزشي (كاركنان)
برنامه هاي آموزشي كاركنان
فرم (PDP) برنامه توسعه فردي
جدول آموزش الکترونیکی کارکنان
Collapse نیازسنجی آموزشینیازسنجی آموزشی
نیازسنجی آموزشی پرستاران
نیازسنجی آموزشی رادیولوژی
نیاز سنجی آموزشی آزمایشگاه
نیاز سنجی آموزشی کارشناس اتاق عمل
نیاز سنجی آموزشی هوشبری
نیاز سنجی آموزشی سایرین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">وبینارها</span>وبینارها
کارگاه اکسیژن تراپی و تهویه در کووید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي پزشكان </span>معرفي پزشكان
پزشكان بخش اورژانس
Collapse واحد آموزش سلامت بيمارستان رازيواحد آموزش سلامت بيمارستان رازي
برنامه هاي آموزشي (آموزش به بيمار)
محتواي آموزش به بيمار
اخبار اموزش سلامت
آموزش سلامت همگاني
Collapse پمفلت هاي آموزشيپمفلت هاي آموزشي
پمفلت اعصاب
پمفلت قلب
پمفلت اورولوژي
پمفلت داخلي
پمفلت جراحي
پمفلت متفرقه
پمفلت سرطان
پمفلت ویروس کرونا
پمفلت اورژانس
پمفلت چشم و گوش
فرم اطلاعات آموزش خود مراقبتي حين ترخيص
ارزشيابي آموزش خود مراقبتي حين بستري -گروه قلب
ارزشيابي آموزش خود مراقبتي حين بستري -گروه مغز واعصاب
چك ليست ارزيابي اثربخشي آموزش به بيمار
ارزشيابي آموزش خود مراقبتي حين بستري -گروه داخلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظرسنجي ها</span>نظرسنجي ها
نظرسنجي
نظر سنجي سطح كيفي و كمي آموزش
نظر سنجي محيط كلاس
Collapse فرم هاي ارزشيابي فراگيران از دوره هاي آموزشيفرم هاي ارزشيابي فراگيران از دوره هاي آموزشي
فرم ارزشيابي درمانگاه
فرم ارزشيابي راندهاي باليني
فرم ارزشيابي ژورنال كلاب
فرم ارزشيابي گزارش صبحگاهي
پرسشنامه فرهنگ ايمني
فرم سنجش رضایتمندی فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی
Collapse پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلیپرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(الف-شغل شما)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(ب- مسئول مستقیم)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(پ-همکار)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(ت-ارتقاء)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(ث-حقوق و مزایا)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(ج-شرایط کار در محیط فعلی)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(چ-رفاهی)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(ح-آموزش)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(خ-ریاست و مدیریت بیمارستان)
پرسشنامه عدالت سازمانی- رضایت شغلی(د-مسئول واحدحراست)
ارزشیابی کیفیت تدریس بالینی اساتید از دیدگاه فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه بیمارستان</span>کتابخانه بیمارستان
معرفی کتابخانه و پرسنل
اهداف و چشم انداز
خدمات و امکانات
گزارش عملکرد
تماس با ما
کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش عملکرد کتابخانه 9 ماهه 1400
گزارش عملکرد کتابخانه شش ماهه دوم 1400
برنامه راهبردی و عملیاتی کتابخانه
خط مشی کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محتوای وبینارها</span>محتوای وبینارها
تصویربرداری در اورژانس های پزشکی
منوي بالاي سايتكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal